Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
stream
/stri:m/
Jump to user comments
danh từ
 • dòng suối, dòng sông nhỏ
 • dòng, luồng
  • stream of people
   dòng người
  • the stream of time
   dòng thời gian
  • a stream of cold air
   luồng không khí lạnh
  • a stream of light
   luồng ánh sáng
 • chiều nước chảy, dòng
  • against the stream
   ngược dòng
  • to go with the stream
   theo dòng; (bóng) làm theo những người khác
nội động từ
 • chảy như suối, chảy ròng ròng; chảy ra, trào ra, tuôn ra
  • eyes streaming with tears
   mắt trào lệ
  • light streamed through the window
   ánh sáng ùa vào qua cửa sổ
 • phấp phới, phất phơ (cờ, tóc)
ngoại động từ
 • làm chảy ra như suối, làm chảy ròng ròng; làm chảy ra, làm trào ra, làm tuôn ra
  • wounds streaming blood
   vết thương trào máu
Related search result for "stream"
Comments and discussion on the word "stream"