Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dazzling
/'dæzliɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • sáng chói, chói lọi, làm chói mắt, sự làm hoa mắt
    • dazzling diamonds
      những viên kim cương
  • làm sững sờ, làm kinh ngạc
Related search result for "dazzling"
Comments and discussion on the word "dazzling"