Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deliberate
/di'libərit/
Jump to user comments
tính từ
 • có suy nghĩ cân nhắc; thận trọng
  • to be deliberate in speech
   ăn nói có suy nghĩ cân nhắc
  • a deliberate statement
   lời tuyên bố thận trọng
 • có tính toán, cố ý, chủ tâm
  • a deliberate lie
   lời nói dối cố ý
 • thong thả, khoan thai, không vội vàng
  • to walk with deliberate steps
   đi những bước khoan thai
động từ
 • cân nhắc kỹ càng; suy nghĩ chín chắn
 • trao đổi kỹ lưỡng, thảo luận kỹ lưỡng, bàn bạc kỹ lưỡng
  • to deliberate an (upon, over, about) a matter
   bàn bạc kỹ lưỡng về một vấn đề gì
Related search result for "deliberate"
Comments and discussion on the word "deliberate"