Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consider
/kən'sidə/
Jump to user comments
động từ
 • cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ
  • all things considered
   sau khi đã cân nhắc mọi điều
 • để ý đến, quan tâm đến, lưu ý đến
  • to consider the feelings of other people
   quan tâm đến những tình cảm của người khác
 • xem như, coi như
  • he considers himself very important
   tự nó coi mình là quan trọng lắm
 • có ý kiến là
Comments and discussion on the word "consider"