Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dictate
/dik'teit/
Jump to user comments
danh từ
 • ((thường) số nhiều) mệnh lệnh, tiếng gọi
  • the dictates of conscience
   tiếng gọi của lương tâm
  • the dictates of reason
   tiếng gọi của lý trí
 • (chính trị) sự bức chế
ngoại động từ
 • đọc cho viết, đọc chính tả
 • ra (lệnh, điều kiện...)
nội động từ
 • sai khiến, ra lệnh
 • bức chế
Related words
Related search result for "dictate"
Comments and discussion on the word "dictate"