Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
order
/'ɔ:də/
Jump to user comments
danh từ
 • thứ, bậc, ngôi, hàng, cấp, loại, giai cấp
  • the higher order
   giai cấp trên
  • all orders and degree of men
   người ở mọi tầng lớp
  • close order
   (quân sự) hàng xếp mau
  • open order
   (quân sự) hàng xếp thưa
 • (toán học) bậc
  • equation of the first order
   phương trình bậc một
 • thứ tự
  • in alphabetical order
   theo thứ tự abc
  • to follow the order of events
   theo thứ tự của sự kiện
 • trật tự, nội quy, thủ tục (ở nghị viện, ở hội trường...)
  • to restore law and order
   lập lại an ninh và trật tự
  • to call to order
   nhắc phải theo đúng nội quy
IDIOMS
 • order! order!
  • sai nội qui rồi, không đúng thủ tục rồi!
  • sự ngăn nắp, sự gọn gàng
  • chế độ
   • the old order has changed
    chế độ cũ đã thay đổi
  • mệnh lệnh
   • order of the day
    nhật lệnh
  • huân chương
 • the Labour Order, first class
  • huân chương lao động hạng nhất
 • Order of Lenin
  • huân chương Lê-nin
  • sự đặt hàng; đơn đặt hàng
   • to give someone an order for goods
    đặt mua hàng của người nào
   • to fill an order
    thực hiện đơn đặt hàng
  • phiếu
   • postal order; money order
    phiếu chuyển tiền
  • (thực vật học) bộ (đơn vị phân loại)
  • (tôn giáo) phẩm chức
   • to take orders; to be in orders
    thụ giới
  • (tôn giáo) dòng tu
  • (kiến trúc) kiểu
  • (quân sự) (the order) tư thế bỏ súng xuống để áp vào đùi
  • (từ cổ,nghĩa cổ) biện pháp
 • to be in bad order
  • xấu, hỏng (máy)
 • to be in good order
  • trật tự, ngăn nắp
  • tốt, chạy tốt
  • đúng nội quy, đúng thủ tục
 • to be out of order
  • xấu, hỏng (máy)
  • không đúng nội quy, không đúng thủ tục
 • in order that
  • cốt để, mục đích để
 • in order to
  • để mà, cốt để mà
 • in short order
  • (xem) short
 • order a large order
  • (thông tục) một việc khó
 • made to order
  • làm theo đơn, làm theo yêu cầu (của khách hàng)
   • clothes made to order
    quần áo may đo
 • marching order
  • (quân sự) trang phục hành quân
 • order of the day
  • chương trình làm việc; nhật lệnh; (nghĩa bóng) hiện tình
   • industry is the order of the day
    công nghiệp là vấn đề trọng tâm hiện nay
 • review order
  • (quân sự) trang phục duyệt binh
 • to rise to [a point of] order
  • ngừng cuộc thảo luận để nghiên cứu về một điểm thủ tục
ngoại động từ
 • ra lệnh
  • to order an enquiry
   ra lệnh điều tra
  • to be ordered to the dront
   được lệnh ra mặt trận
  • to be ordered abroad
   được lệnh ra nước ngoài
 • chỉ dẫn; cho, cho dùng (thuốc...)
  • the doctor ordered a purge
   bác sĩ cho uống thuốc xổ
 • gọi (món ăn, thức uống...), bảo người hầu đưa (thức ăn...); đặt (hàng...)
  • to order two roast chickens and five bottles of beer
   gọi hai con gà quay và năm chai bia
 • định đoạt (số mệnh...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thu xếp, sắp đặt
IDIOMS
 • order arms
  • (quân sự) bỏ súng xuống áp vào đùi!
 • to order someone about
  • sai ai chạy như cờ lông công
Related search result for "order"
Comments and discussion on the word "order"