Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
dispersion
/dis'pə:ʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giải tán, sự phân tán
 • (hoá học) chất làm phân tán
 • sự xua tan, sự làm tản mạn, sự làm tan tác; sự tan tác
 • sự rải rác, sự gieo vãi
 • sự gieo rắc, sự lan truyền (tin đồn)
 • (vật lý) sự tán sắc; độ tán sắc
  • atomic dispersion
   độ tán sắc nguyên tử
  • acoustic dispersion
   sự tản sắc âm thanh
 • (hoá học) sự phân tán; độ phân tán
Related search result for "dispersion"
Comments and discussion on the word "dispersion"