Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dissociate
/di'souʃieit/ Cách viết khác : (disassociate) /,disə'souʃieit/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (+ from) phân ra, tách ra
  • (hoá học) phân tích, phân ly
Related search result for "dissociate"
Comments and discussion on the word "dissociate"