Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relate
/ri'leit/
Jump to user comments
động từ
 • kể lại, thuật lại
  • to relate a story
   kể lại một câu chuyện
 • liên hệ, liên kết
  • we cannot relate these phenomena with anything we know
   chúng tôi không thể liên hệ những hiện tượng này với những cái chúng tôi biết
 • có quan hệ, có liên quan
  • this letter relates to business
   lá thư này có liên quan đến công việc
 • (dạng bị động) có bà con thân thuộc với, có quan hệ họ hàng với
  • he is related to me
   anh ta là bà con thân thuộc với tôi
  • they are related by blood
   họ có họ hàng với nhau
Related search result for "relate"
Comments and discussion on the word "relate"