Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
connect
/kə'nekt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nối, nối lại, chấp nối
  • to connect one thing to (with) number
   nối vật này với vật khác
 • liên hệ (trong ý nghĩ)
 • làm cho có mạch lạc
 • (thường), dạng bị động kết liên, kết thân, kết giao; có quan hệ với, có họ hàng với
  • to be connected with a family
   kết thân với một gia đình, thông gia với một gia đình
nội động từ
 • nối nhau, nối tiếp nhau
  • the two trains connect at Y
   hai chuyến xe lửa tiếp vận ở ga Y
Related search result for "connect"
Comments and discussion on the word "connect"