Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
exercise
/'eksəsaiz/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thi hành, sự thực hiện; sự sử dụng (quyền, nghề nghiệp, chức năng...)
 • thể dục, sự rèn luyện thân thể
  • to do exercises
   tập thể dục
 • sự rèn luyện trí óc
 • bài tập
 • bài thi diễn thuyết
 • (số nhiều) sự tập luyện; sự tập trận sự diễn tập; thể thao quốc phòng
 • sự thờ cúng, sự lễ bái
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (số nhiều) lễ (ở trường học...)
ngoại động từ
 • làm, thi hành, thực hiện (nhiệm vụ, chức vụ...); hành (nghề...); sử dụng
  • to exercise one's right
   sử dụng
  • to exercise one's right
   sử dụng quyền hạn
 • tập luyện, rèn luyện
  • to exercise the memory
   rèn luyện trí nhớ
  • to exercise oneself
   tập luyện, rèn luyện
 • thử thách
 • (thường) dạng bị động quấy rầy, làm phiền khổ; làm băn khoăn, làm lo âu
  • he was much exercised over it
   anh ta rất phiền khổ vì điều đó; anh ta rất băn khoăn lo lắng về điều đó
nội động từ
 • tập luyện; rèn luyện thân thể
Related search result for "exercise"
Comments and discussion on the word "exercise"