Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
foi
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tin; lòng tin, đức tin
  • Témoin digne de foi
   người làm chứng đáng tin
  • la foi des chrétiens
   đức tin của những người theo đạo Cơ đốc
  • Foi politique
   lòng tin về chính trị
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự đoán chắc, sự hứa chắc
  • Violer sa foi
   phản bội lời hứa
  • acte de foi
   lời nguyện tin; lòng tin; việc tỏ lòng tin
  • ajouter foi à
   xem ajouter
  • bonne foi
   thiện ý, thực tâm
  • de bonne foi
   với thực tâm
  • en bonne foi
   thực lòng, thành thực
  • en foi de quoi
   để làm tin
  • faire foi
   có giá trị thực tế
  • faire foi de
   chứng minh, nhận thực
  • foi du centurion
   lòng tin sâu sắc
  • foi du charbonnier
   lòng tin chất phác
  • foi et hommages
   lời thề trung thành với lãnh chúa
  • foi jurée
   lời thề
  • foi pleine et entière
   chứng cớ đầy đủ
  • foi publique
   lòng tin ở chính quyền
  • foi punique
   sự tráo trở
  • homme de peu de foi
   người hay hồ nghi, người không tin dễ dàng
  • ligne de foi
   đường mắt ngắm
  • ma foi!
   quả vậy, thực thế
  • mauvaise foi
   ác ý
  • n'avoir ni foi ni loi
   không tín ngưỡng chẳng lương tâm
  • profession de foi
   sự tuyên bố công khai tính ngưỡng của mình; sự tuyên bố nguyên tắc quan điểm của mình
  • sur la foi de
   vì tin vào
  • voir avec les yeux de la foi
   tin tưởng tuyệt đối
Related search result for "foi"
Comments and discussion on the word "foi"