Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fossé
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hào, rãnh, mương
 • (địa lý, địa chất) miền trũng, hố trũng
  • Fossé tectonique
   miền trũng kiến tạo
 • (nghĩa bóng) hố chia cắt
  • Cette querelle creusa un fossé entre eux
   sự cãi cọ ấy đào một cái hố chia cắt giữa họ với nhau
  • sauter le fossé
   quyết liều
Related search result for "fossé"
Comments and discussion on the word "fossé"