Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gallery
/'gæləri/
Jump to user comments
danh từ
 • phòng trưng bày tranh tượng
 • nhà cầu, hành lang
 • phòng dài (tập bắn, chơi bóng gỗ...)
 • ban công, chuồng gà; khán giả chuồng gà (trong rạp hát)
  • gallery hit
   (nghĩa bóng) tiết mục được quần chúng ưa thích
 • chỗ dành cho ban đồng ca (ở nhà thờ); lô dành cho nhà báo (cho khách) (ở nghị viện)
 • cái giữ thông phong đèn (cho khách)
 • (ngành mỏ); (quân sự) đường hầm
IDIOMS
 • to play to the gallery
  • chiều theo thị hiếu tầm thường của quần chúng
ngoại động từ
 • đục đường hầm, mở đương hầm (ở mỏ...)
Related search result for "gallery"
Comments and discussion on the word "gallery"