Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
drift
/drift/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trôi giạt (tàu bè...); tình trạng bị lôi cuốn đi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • under the drift of unforeseen events
   (nghĩa bóng) bị các biến cố không lường trước được lôi cuốn đi
 • vật trôi giạt, vật bị cuốn đi (đám bụi mù, củi rều...); vật bị thổi thành đông (tuyết, cát...)
 • (địa lý,địa chất) đất bồi, vật tích tụ (do gió, nước để lắng lại); trầm tích băng hà
 • lưới trôi, lưới kéo (để đánh cá mòi...) ((cũng) drift net)
 • dòng chảy chậm
 • sự lệch; độ lệch (của viên đạn bay)
 • (ngành mỏ) đường hầm ngang (tiếp theo mạch mỏ)
 • chỗ sông cạn lội qua được (Nam phi)
 • cái đục; cái khoan; máy đột (đục lỗ ở kim loại)
 • thái độ lững lờ chờ đợi, thái độ thụ động, thái độ nằm ì, thái độ nước chảy bèo trôi
  • the policy of drift
   ruốm ghùi "ì, chủ trương không hoạt động gì cả
 • chiều hướng, khuynh hướng; xu thế tự nhiên; sự tiến triển
 • mục đích, ý định; ý nghĩa, nội dung
  • the drift of a speech
   ý nghĩa của bài nói, nội dung của bài nói
 • (pháp lý) sự tập trung vật nuôi để kiểm lại
 • (vật lý) sự kéo theo
  • electron drift
   sự kéo theo electron
nội động từ
 • trôi giạt, bị (gió, dòng nước...) cuốn đi
  • to drift on shore
   trôi giạt vào bờ
 • chất đống lê (tuyết, cát... do gió thổi)
 • buông trôi, để mặc cho trôi đi; có thái độ thụ động, phó mặc cho số phận; trôi đi, trôi qua
  • to let things drift
   để mặc cho sự việc trôi đi (muốn ra sao thì ra)
 • theo chiều hướng, hướng theo (đích nào, chiều hướng nào)
  • is that the way things are drifting?
   sự việc có phải là diễn biến theo chiều hướng đó không?
ngoại động từ
 • làm trôi giạt, cuốn đi (dòng nước)
 • thổi (tuyết, cát...) thành đông (gió)
 • phủ đầy (cánh đồng, mặt đường...) những đống cát, phủ đầy những đống tuyết
 • đục lỗ, đột lỗ, khoan rộng lỗ (miếng kim loại)
Related search result for "drift"
Comments and discussion on the word "drift"