Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
genius
/'dʤenitiv/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều geniuses
 • (không có snh) thiên tài, thiên tư
  • a poet of genius
   nhà thơ thiên tài
  • to have a genius for mathematcs
   có thiên tài về toán học
 • người thiên tài, người anh tài, bậc kỳ tài
 • (thường) dùng số ít thần bản mệnh (tôn giáo La-mã)
 • tinh thần, đặc tính (chủng tộc, ngôn ngữ, thời đại...)
 • liên tưởng; cảm hứng
 • (số nhiều genii) thần
  • good genius
   thần thiện
  • evil genius
   thần ác
Related search result for "genius"
Comments and discussion on the word "genius"