Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brain
/brein/
Jump to user comments
danh từ
 • óc, não
 • đầu óc, trí óc
 • (số nhiều) trí tuệ; trí lực; sự thông minh
 • (từ lóng) máy tính điện tử
IDIOMS
 • to crack one's brains
  • dở điên, dở gàn
 • too have something on the brain
  • luôn luôn nghĩ ngợi về một điều gì; bị một điều gì ám ảnh
 • an idle brain is the devil's workshop
  • (tục ngữ) nhàn cư vi bất thiện
 • to make somebody's brain reel
  • làm cho ai choáng váng đầu óc
 • to pick (suck) somebody's brain
  • moi và dùng những ý kiến của ai
 • to rack cudgel, puzzle, beat, ransack) one's brains
  • nặn óc, vắt óc suy nghĩ
 • to turn somebody's brain
  • làm cho đầu óc ai hoa lên
  • làm cho ai đâm ra tự đắc lố bịch
ngoại động từ
 • đánh vỡ óc, đánh vỡ đầu (ai)
Related search result for "brain"
Comments and discussion on the word "brain"