Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hasard
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự ngẫu nhiên, sự tình cờ; sự may rủi
  • Le hasard d'une rencontre
   sự tình cờ của một cuộc gặp gỡ;
  • S'en remettre au hasard
   phó mặc may rủi
 • (triết học) tính ngẫu nhiên
 • (từ cũ; nghĩa cũ) mối nguy
  • à tout hasard
   để phòng xa, để phòng mọi sự bất trắc
  • au hasard
   hú họa, không chủ định
  • corriger le hasard
   cờ gian bạc lận
  • gibier de hasard
   (thông tục) món hời
  • jeu de hasard
   cờ bạc
  • par hasard
   bất đồ, ngẫu nhiên
  • par le plus grand des hasards
   do một trường hợp ngẫu nhiên đặc biệt
  • si par hasard
   nếu chẳng may, may ra, thảng hoặc
Related words
Related search result for "hasard"
Comments and discussion on the word "hasard"