Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hugger-mugger
/'hʌgə,mʌgə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bí mật, sự giấu giếm, sự thầm lén
  • in hugger-mugger
   bí mật, giấu giếm, thầm lén
 • sự lộn xộn, sự hỗn độn
tính từ & phó từ
 • bí mật, giấu giếm, thầm lén
 • lộn xộn, hỗn độn
ngoại động từ
 • ỉm đi, giấu giếm
nội động từ
 • hành động bí mật, làm lén
 • hành động lộn xộn, hành động hỗn độn
Comments and discussion on the word "hugger-mugger"