Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imitative
/'imitətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • bắt chước, mô phỏng, phỏng mẫu; hay bắt chước
  • to be as imitative as a monkey
   hay bắt chước như khỉ
 • giả
 • (ngôn ngữ học) tượng thanh
  • imitative word
   từ tượng thanh
Related search result for "imitative"
Comments and discussion on the word "imitative"