Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
initiative
/i'niʃiətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • bắt đầu, khởi đầu
danh từ
 • bước đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng
  • to take the initiative in something
   dẫn đầu trong việc gì, làm đầu tàu trong việc gì; khởi xướng việc gì
  • to have the initiative
   có khả năng dẫn đầu; có quyền dẫn đầu
 • sáng kiến, óc sáng kiến
 • (quân sự) thế chủ động
  • to hold the initiative
   nắm thế chủ động
 • quyền đề xướng luật lệ của người công dân (Thuỵ sĩ...)
Related search result for "initiative"
Comments and discussion on the word "initiative"