Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
infini
Jump to user comments
tính từ
 • vô tận, vô hạn, vô cùng
  • L'espace est infini
   không gian là vô tận
  • Ensemble infini
   (toán học) tập hợp vô hạn
  • Patience infinie
   sự nhẫn nại vô cùng
danh từ giống đực
 • cái vô tận
 • (toán học) vô tận
  • à l'infini
   vô tận, vô cùng tận
  • Discours qui s'étend à l'infini
   bài nói kéo dài vô cùng tận
  • Droite prolongée à l'infini
   (toán học) đường thẳng kéo dài vô tận
Related words
Related search result for "infini"
Comments and discussion on the word "infini"