Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
into
/'intu, 'intə/
Jump to user comments
danh từ
 • vào, vào trong
  • to go into the garden
   đi vào vườn
  • to throw waste paper into the night
   khuya về đêm
  • far into the distance
   tít tận đằng xa
 • thành, thành ra; hoá ra
  • to translate Kieu into English
   dịch truyện Kiều ra tiếng Anh
  • to collect broken bricks into heaps
   nhặt gạch vụn để thành đống
  • to divide a class into groups
   chia một lớp thành nhiều nhóm
  • to cow somebody into submission
   làm cho ai sợ hãi mà quy phục
 • (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) với (nhân, chia)
  • 7 into 3 is 21
   nhân 7 với 3 là 21
  • 3 into 21 is 7
   21 chia cho 3 được 7
Comments and discussion on the word "into"