Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
introduce
/,intrə'dju:s/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giới thiệu
  • to introduce someone to someone
   giới thiệu ai với ai
  • ddưa vào (phong tục, cây lạ...)
   đưa (đạo luật dự thảo) ra nghị viện
 • bước đầu làm quen cho, khai tâm cho, vỡ lòng cho
 • mở đầu
  • to introduce a lecture with ab anecdote
   mở đầu cuộc nói chuyện bằng một mẩu giai thoại
Related search result for "introduce"
Comments and discussion on the word "introduce"