Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
enter
/'entə/
Jump to user comments
nội động từ
 • đi vào
 • (sân khấu) ra
 • tuyên bố tham dự (cuộc thi)
ngoại động từ
 • đi vào (một nơi nào...); đâm (vào thịt...)
 • gia nhập (quân đội...)
 • bắt đầu luyện (chó ngựa)
 • ghi (tên vào sổ, cuộc thi...)
 • kết nạp, lấy vào
IDIOMS
 • to enter into
  • đi vào (nơi nào)
  • tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ...); ký kết (hiệp nghị...)
  • thông cảm với (ý nghĩ, tình cảm của ai)
  • tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước...)
  • nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)
 • to enter on (upon)
  • bắt đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...)
  • (pháp lý) tiếp nhận, tiếp thu (tài sản)
 • to enter an appearance
  • có ý đến dự (cuộc họp...); nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh...)
 • to enter a protest
  • phản kháng; đề nghị ghi lời phản kháng của mình (vào văn bản...)
 • to enter up account books
  • kết toán sổ sách
Related search result for "enter"
Comments and discussion on the word "enter"