Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
it
/it/
Jump to user comments
đại từ
 • cái đó, điều đó, con vật đó
 • trời, thời tiết; ngày; đường...
  • it is raining
   trời đang mưa
  • it is cold
   thời tiết lạnh
  • it is holiday today
   hôm nay là ngày nghỉ
 • (không dịch)
  • it is very pleasant here
   ở đây rất thú
  • it is easy to talk like that
   nói như vậy rất dễ
danh từ
 • em bé, được chỉ định (làm gì trong trò chơi trẻ con)
 • tình hình chung, hoàn cảnh, cuộc sống nói chung
  • how is it with you
   anh làm ăn thế nào?, anh sinh sống thế nào?
danh từ
 • (thông tục), (viết tắt) của Italian vermouth
  • gin and it
   rượu gin và vecmut Y
Related words
Comments and discussion on the word "it"