Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ability
/ə'biliti/
Jump to user comments
danh từ
 • năng lực, khả năng (làm việc gì)
 • (số nhiều) tài năng, tài cán
  • a man of abilities
   một người tài năng
(pháp lý)
 • thẩm quyền
 • (thương nghiệp) khả năng thanh toán được; vốn sẵn có, nguồn vốn (để đáp ứng khi cần thiết)
  • to be best of one's ability
   với tư cách khả năng của mình
Related words
Related search result for "ability"
Comments and discussion on the word "ability"