Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
joug
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ách
  • Joug double
   cái ách đôi (đóng hai bò)
  • Le joug de la domination
   (nghĩa bóng) ách đô hộ
 • (kỹ thuật) đòn cân
 • (sử học) ách quy hàng (cổ La Mã)
  • Passer sous le joug
   chui qua dưới ách, quy hàng, quy thuận
  • Joue
Related search result for "joug"
Comments and discussion on the word "joug"