Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jauge
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • dung tích
 • (hải) sức chứa, trọng tải
 • (ngành dệt) số mũi (trên một diện tích vải dệt kim)
 • (kỹ thuật) dưỡng, cữ, que so
 • (nông nghiệp) chốt bắp cày
 • (nông) luống cày
 • (nông) rãnh lưu cây con (trước khi cấy)
  • robinet de jauge
   vòi (báo) mực nước (trong nồi)
Related search result for "jauge"
Comments and discussion on the word "jauge"