Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
khẩn trương
Jump to user comments
noun  
  • tense
    • tình trạng khẩn trương
      tension; tenseness
Related search result for "khẩn trương"
Comments and discussion on the word "khẩn trương"