Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
kin
/kin/
Jump to user comments
danh từ
 • dòng dõi, dòng họ, gia đình
  • to come of good kin
   sinh ra ở một gia đình tốt
 • bà con thân thiết, họ hàng
  • to be near of kin
   là bà con gần
tính từ vị ngữ
 • có họ là bà con thân thích
  • we are kin
   chúng tôi có họ với nhau
  • to be kin to someone
   có họ với ai, là bà con thân thích với ai
Related search result for "kin"
Comments and discussion on the word "kin"