Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
knee
/ni:/
Jump to user comments
danh từ
 • đầu gối
  • up to one's knee
   đến tận đầu gối
 • chỗ đầu gối quần
  • the trousers bulge at the knees
   quần phồng ra ở chỗ đầu gối
 • (kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
 • chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc
IDIOMS
 • to bend the knee to somebody
  • quỳ gối trước ai
 • to bow the knee before somebody
  • chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào
 • to bring someone to his knees
  • bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng
 • to get ogg one's knees
  • đứng dậy (sau khi quỳ)
 • to give (offer) a knee to somebody
  • giúp đỡ ai, phụ tá ai
  • (thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu
 • to go on one's knees
  • quỳ gối
 • to go on one's knees to somebody
  • quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai
 • on one's knees
  • quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mình
 • on hands and knees
  • bỏ
 • it is on the knees of the gods
  • còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn
ngoại động từ
 • hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
 • làm chắc (khung...) bằng sắt thước thợ
 • (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối
Related words
Related search result for "knee"
Comments and discussion on the word "knee"