Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lancer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ném, phóng, quăng
  • Lancer des pierres
   ném đá
  • Lancer le javelot
   phóng lao
  • Lancer des bombes
   ném bom
  • Lancer son cheval
   phóng ngựa
 • phun ra, phát ra, thốt ra, cho ra
  • Lancer du venin
   phun nọc độc
  • Lancer une nouvelle
   tung ra một tin
  • Lancer un cri
   thốt ra một tiếng kêu
  • Lancer un coup de pied
   cho ra một cú đá, đá một cú
  • Lancer des invitations
   phát giấy mời đi
  • Lancer une grève
   phát động một cuộc đình công
 • quảng cáo cho
  • Lancer un écrivain
   quảng cáo cho một nhà văn
 • cho chạy
  • Lancer un moteur
   cho động cơ chạy
 • hạ thủy
  • Lancer un navire
   hạ thủy tàu
 • bố trí (lao động)
  • Lancer un travail à un ouvrier
   bố trí lao động cho công nhân
Related search result for "lancer"
Comments and discussion on the word "lancer"