Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
lection
/'lekʃn/
Jump to user comments
danh từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  • bài đọc
  • bài giảng kinh (ở giáo đường)
  • bài giảng, bài học
Comments and discussion on the word "lection"