Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
levy
/'levi/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thu (thuế); tiền thuế thu được
 • sự tuyển quân; số quân tuyển được
  • levy in mass
   (quân sự) sự tuyển tất cả những người đủ sức khoẻ vào quân đội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự toàn dân vũ trang tham gia chiến đấu ((cũng) levy en masse)
ngoại động từ
 • thu (thuế)
 • tuyển (quân)
  • to levy an army; to levy troops
   tuyển quân
 • (pháp lý) đánh (thuế)
  • to levy a tax on...
   đánh thuế vào
IDIOMS
 • to levy war upon (against)
  • tập trung binh lực để khai chiến
   • to levy balckmail
    tống tiền hăm doạ để lấy tiền
Related words
Related search result for "levy"
Comments and discussion on the word "levy"