Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
leap
/li:p/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhảy
 • quãng cách nhảy qua
 • (nghĩa bóng) sự biến đổi thình lình
IDIOMS
 • leap in the dark
  • một hành động liều lĩnh mạo hiểm
 • by leapds anf bounds
  • tiến bộ nhanh, nhảy vọt
ngoại động từ leaped, leapt
 • nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua
  • to leap a wall
   nhảy qua một bức tường
  • to leap a hóe ovẻ a hedge
   bắt ngựa nhảy qua hàng rào
nội động từ
 • nhảy lên; lao vào
  • to leap for joy
   nhảy lên vì vui sướng
  • to leap an the enemy
   lao vào kẻ thù
 • (nghĩa bóng) nắm ngay lấy
  • to leap at an opportunity
   nắm ngay lấy cơ hội
IDIOMS
 • look before you leap
  • phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động; ăn có nhai, nói có nghĩ
 • one's heart leaps into one's mouth
  • sợ hết hồn, sợ chết khiếp
Related words
Related search result for "leap"
Comments and discussion on the word "leap"