Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
manifest
/'mænifest/
Jump to user comments
danh từ
 • bản kê khai hàng hoá chở trên tàu (để nộp sở thuế quan)
tính từ
 • rõ ràng, hiển nhiên
  • a manifest truth
   một sự thật hiển nhiên
ngoại động từ
 • biểu lộ, biểu thị, bày tỏ, chứng tỏ
  • to manifest firm determination to fight to final victory
   biểu lộ ý chí kiên quyết chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng
 • kê khai vào bản kê khai (hàng hoá chở trên tàu)
nội động từ
 • hiện ra (ma)
Related search result for "manifest"
Comments and discussion on the word "manifest"