Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mouiller
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thấm ướt, tẩm ướt, làm ướt
  • Mouiller sa serviette
   thấm ướt khăn mặt
  • Passant que la pluie a mouillé
   người qua đường bị mưa làm ướt
 • (bếp núc) rưới
 • pha nước (vào rượu)
 • (ngôn ngữ học) mềm hóa
 • thả (neo, thủy lôi)
  • mouiller ses lèvres
   nhấp môi
nội động từ
 • thả neo
  • Mouiller au large
   thả neo ngoài khơi
 • (thông tục) sợ, sợ hãi
Related search result for "mouiller"
Comments and discussion on the word "mouiller"