Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
nói lưỡng
Jump to user comments
 
  • cũng nói nói lửng Quibble
    • Nói lưỡng vì chưa biết quyết định như thế nào
      To quibble because one does not know what decision to take
Related search result for "nói lưỡng"
Comments and discussion on the word "nói lưỡng"