Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
speaking
/'spi:kiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nói; lời nói
 • sự phát biểu
  • public speaking
   sự phát biểu ý kiến trước công chúng; nghệ thuật diễn thuyết; tài ăn nói
tính từ
 • nói, nói lên, biểu lộ, biểu thị
  • a speaking appearance of grief
   vẻ đau buồn biểu lộ ra
  • a speaking likeness
   sự giống như thật
 • dùng để nói, nói được
  • within speaking range
   trong tầm có thể nói với nhau được
  • a speaking acquaintance
   người quen khá thân (có thể nói chuyện được)
IDIOMS
 • not on speaking terms with someone
  • bất hoà đến mức không nói chuyện với ai
Related search result for "speaking"
Comments and discussion on the word "speaking"