Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
speak
/spi:k/
Jump to user comments
nội động từ spoke, (từ cổ,nghĩa cổ) spake; spoken
 • nói
  • to learn to speak
   tập nói
 • nói với, nói chuyện, nói lên
  • I will speak to him about it
   tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề đó
  • actions speak louder than words
   việc làm nói lên nhiều hơn lời nói
 • phát biểu, diễn thuyết, đọc diễn văn (ở hội nghị)
 • sủa (chó)
 • nổ (súng)
 • kêu (nhạc khí)
 • giống như thật, trông giống như thật
  • this portrait speaks
   bức ảnh giống như thật
ngoại động từ
 • nói (một thứ tiếng)
  • he can speak English
   nó nói được tiếng Anh
 • nói, nói lên
  • to speak the truth
   nói sự thật
 • nói rõ, chứng tỏ
  • this speaks him generous
   điều đó chứng tỏ anh ta rộng lượng
 • (hàng hải) gọi, nói chuyện với (tàu thuỷ... bằng rađiô)
IDIOMS
 • to speak at
  • ám chỉ (ai)
 • to speak for
  • biện hộ cho (ai)
  • là người phát ngôn (của ai)
  • nói rõ, chứng minh cho
   • that speaks much for your courage
    điều đó nói rõ lòng can đảm của anh
 • to speak of
  • nói về, đề cập đến; viết đến
   • nothing to speak of
    chẳng có gì đáng nói
 • to speak out
  • nói to, nói lớn
  • nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
   • to speak out one's mind
    nghĩ sao nói vậy
 • to speak to
  • nói về (điều gì) (với ai)
  • khẳng định (điều gì)
   • I can speak to his having been there
    tôi có thể khẳng định là anh ta có đến đó
 • to speak up
  • nói to hơn
  • nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
 • so to speak
  • (xem) so
 • to speak like a book
  • (xem) book
 • to speak someone fair
  • (xem) fair
 • to speak volumes for
  • (xem) volume
 • to speak without book
  • nói không cần sách, nhớ mà nói ra
Related words
Comments and discussion on the word "speak"