Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
talk
/tɔ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • lời nói
  • he's all talk
   thằng ấy chỉ được cái tài nói
 • cuộc chuyện trò, cuộc mạn đàm
 • bài nói chuyện
  • a talk on Russian music
   một bài nói chuyện về âm nhạc Nga
 • tin đồn, lời xì xào bàn tán
  • that's all talk
   đó chỉ là tin đồn
  • the talk of the town
   chuyện cả tỉnh người ta bàn tán
 • (số nhiều) (chính trị) cuộc đàm phán, cuộc thương lượng
nội động từ
 • nói
  • baby is beginning to talk
   bé em bắt đầu biết nói
 • nói chuyện, chuyện trò
 • nói nhiều, bép xép; gièm pha; bàn tán
  • don't do that, people will talk
   đừng làm cái đó, người ta sẽ nói ngay đấy
ngoại động từ
 • nói, kể
  • to talk English
   nói tiếng Anh
  • to talk rubbish
   nói bậy nói bạ
 • nói về, bàn về
  • to talk politics
   nói chuyện chính trị
 • nói quá làm cho, nói đến nỗi
  • to talk somebody's head off
   nói quá làm cho ai nhức cả đầu
  • to talk oneself hoarse
   nói đến khản cả tiếng
IDIOMS
 • to talk about (of)
  • nói về, bàn về
   • we'll talk about that point later
    chúng ta sẽ bàn về điểm đó sau
   • what are they talking of?
    họ đang nói về cái gì thế?
 • to talk at
  • nói ám chỉ, nói bóng gió, nói cạnh
 • to talk away
  • nói chuyện cho hết (thì giờ); nói suốt
   • to talk the afternoon away
    nói chuyện cho qua buổi chiều; nói chuyện suốt cả buổi chiều
  • nói tiếp, nói mãi, nói dài, nói dứt không ra
 • to talk back
  • nói lại, cãi lại
 • to talk down
  • nói át, nói chặn họng
 • to talk into
  • nói vào, dỗ dành để làm, thuyết phục để làm
 • to talk out
  • bàn kéo dài, tranh luận đến cùng
 • to talk out of
  • bàn ra, can ngăn, nói để đừng làm
 • to talk someone out of a plan
  • ngăn ai đừng theo một kế hoạch
 • to talk over
  • dỗ dành, thuyết phục
  • bàn luận, xét kỹ mọi mặt; nhận định mọi cạnh khía
   • talk it over with your parents before you reply
    hãy bàn kỹ vấn đề đó với thầy mẹ anh đã rồi hãy trả lời
 • to talk round
  • thuyết phục, dỗ dành, làm thay đổi ý kiến
  • bàn quanh bàn quẩn không đi đến đâu
 • to talk to
  • (thông tục) chỉnh, xài, phê bình, quở trách
   • the lazy boy wants talking to
    cần phải xài cho thằng bé trây lười một trận
 • to talk up
  • tuyên truyền cho; hết lời ca ngợi
 • to talk for the sake of talking
  • nói để mà nói, nói chẳng mục đích gì
 • to talk nineteen to the dozen
  • (xem) dozen
 • to talk shop
  • (xem) shop
 • to talk through one's hat
  • (xem) hat
 • to talk to the purpose
  • nói đúng lúc; nói cái đang nói
Related search result for "talk"
Comments and discussion on the word "talk"