Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nhân văn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • culture humaine
  • chủ nghĩa nhân văn
   humanisme;humain
  • Địa lý nhân văn
   géographie humaine
Related search result for "nhân văn"
Comments and discussion on the word "nhân văn"