Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
texte
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chính văn, nguyên van
  • Le texte et la traduction
   chính văn và bản dịch
 • bản văn
  • STexte d'une loi
   bản văn một đạo luật
 • bài, bài khóa
  • Résumer le texte de lecture
   tóm tắt bài đọc
 • đầu bài
  • Cahier de textes
   vở đầu bài
Related search result for "texte"
Comments and discussion on the word "texte"