Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
Jump to user comments
tính từ
 • sinh ra đã
  • Aveugle -né
   sinh ra đã mù
 • có thiên tư là
  • Poète -né
   có thiên tư là thi sĩ
  • bien né
   (từ cũ, nghĩa cũ) thuộc dòng dõi cao sang
  • être né pour
   sinh ra là để
Related search result for "né"
Comments and discussion on the word "né"