Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
nommer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • gọi tên, gọi là; đặt tên; chỉ tên
  • Nommer un corps chimique nouvellement découvert
   đặt tên một chất hóa học mới phát minh ra
  • Ce que nous nommons amitié
   cái mà ta gọi là tình hữu nghị
  • Nommer le coupable
   chỉ tên kẻ có tội
 • bổ nhiệm, chỉ định
  • Nommer quelqu'un à un poste
   bổ nhiệm ai vào một chức vị
  • Nommer quelqu'un son héritier
   chỉ định ai làm người thừa kế
Related words
Related search result for "nommer"
Comments and discussion on the word "nommer"