Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
palais
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cung, điện, phủ, dinh
 • tòa án, pháp đình (cũng) palais de justice
  • Le style du palais
   thể văn tòa án
  • le palais de Neptune; le palais de l'Olympe; les palais éthérés
   (thơ ca) trời
  • Palet.
danh từ giống đực
 • (giải phẫu) vòm miệng
 • (nghĩa bóng) vị giác
  • Avoir le palais fin
   có vị giác tinh, sành ăn
Related words
Related search result for "palais"
Comments and discussion on the word "palais"