Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
partner
/'pɑ:tnə/
Jump to user comments
danh từ
 • người cùng chung phần; người cùng canh ty
 • hội viên (của một công ty, một minh ước quốc tế)
 • bạn cùng phe (trong một trò chơi)
 • bạn cùng nhảy (vũ quốc tế)
 • vợ; chồng
 • (số nhiều) khung lỗ (ở sàn tàu để cột buồm và trục lái... đi qua)
IDIOMS
 • predominant partner
  • thành viên lớn nhất của nước Anh (tức Inh-len)
 • silent partner
  • hội viên hùn vốn (không có tiếng nói trong công việc quản trị công ty)
 • sleeping partner
  • hội viên hùn vốn kín (không tham gia công việc quản trị công ty và ít người biết đến) ((cũng) secret partner; dormant partner)
ngoại động từ
 • chung phần với, công ty với (ai)
 • cho (ai) nhập hội; kết (ai với ai) thành một phe
  • to partner someone with another
   kết ai với ai thành một phe
 • là người cùng chung phần với (ai); là người cùng canh ty với (ai); là bạn cùng phe với (ai)
Related search result for "partner"
Comments and discussion on the word "partner"