Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
perfect
/'pə:fikt/
Jump to user comments
tính từ
 • hoàn hảo, hoàn toàn
  • a perfect stranger
   người hoàn toàn xa lạ
  • a perfect likeness
   sự giống hoàn toàn, sự giống hệt
  • perfect nonsense
   điều hoàn toàn vô lý
  • a perfect work of art
   một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo
 • thành thạo
  • to be perfect in one's service
   thành thạo trong công việc
 • (ngôn ngữ học) hoàn thành
  • the perfect tense
   thời hoàn thành
 • (thực vật học) đủ (hoa)
 • (âm nhạc) đúng (quãng)
  • perfect fifth
   quâng năm đúng
danh từ
 • (ngôn ngữ học) thời hoàn thành
ngoại động từ
 • hoàn thành, làm hoàn hảo, làm hoàn toàn
 • rèn luyện cho thành thạo, trau dồi cho thật giỏi
  • to perfect oneself in a foreign language
   tự trau dồi cho thật giỏi về một ngoại ngữ
Related words
Related search result for "perfect"
Comments and discussion on the word "perfect"