Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
phóng đãng
Jump to user comments
adj  
  • dissolute, debauched
    • sống một cuộc đời phóng đãng
      to bad a dissolute
Related search result for "phóng đãng"
Comments and discussion on the word "phóng đãng"